POLITIKA SÚBOROV COOKIES NA WWW.FLAGA.SK

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Prevádzkovateľom služieb na stránkach www.flaga.sk a www.flagask.sk je spoločnosť Flaga spol. s r.o., Šenkvická cesta 14/R, 902 01 Pezinok, IČO: 4 116 940, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 13162/B.

Dátum poslednej revízie: 25. mája 2018

Uznávame význam ochrany vašich osobných údajov. Nasledujúce zásady ochrany osobných údajov na webových stránkach (ďalej len „zásady ochrany osobných údajov“) poskytujú dôležité informácie o vašom súkromí v súvislosti s používaním našich webových stránok v súvislosti s odoslaním vašich osobných údajov, ako sú vaše meno, kontaktné údaje, vek, informácie alebo iné osobné údaje (ďalej len „osobné údaje“) prostredníctvom webovej stránky a tiež, ak ste poskytli svoj súhlas na marketingovú komunikáciu. Prečítajte si ich starostlivo. Opisujú, ako ako my ako prevádzkovateľ údajov zhromažďujeme, uchovávame, používame, prenášame a poskytujeme tieto osobné údaje. Pokračovanie v používaní tejto webovej stránky predstavuje vašu dohodu s týmito zásadami ochrany osobných údajov a všetkými následnými aktualizáciami.

Môžete sa obrátiť na nášho úradníka pre ochranu údajov (DPO) prostredníctvom adresy Privacy@ugiintl.com.

 

Webové stránky tretích strán a prenosy údajov

Tieto zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú iba na túto webovú stránku. V rozsahu, v ktorom vám tieto webové stránky umožňujú odkazovať na webové stránky našich dcérskych spoločností, pridružených spoločností, partnerov alebo iných tretích strán alebo iným spôsobom, môžu sa na tieto prepojené webové stránky vzťahovať osobitné pravidlá ochrany osobných údajov. Tieto samostatné zásady ochrany osobných údajov môžu obsahovať výrazy odlišné od tých, ktoré sú obsiahnuté v týchto zásadách ochrany osobných údajov a váš prístup k takýmto prepojeným webovým stránkam a ich používanie sa na nich nevzťahujú. Spoločnosť výslovne odmieta akúkoľvek zodpovednosť za prístup k webovým stránkam tretích strán a ich využívaniu.

 

Účely, na ktoré používame vaše osobné údaje

Počas návštevy webových stránok vás môžeme požiadať, aby ste dobrovoľne poskytli určité osobné údaje. Ak ste poskytli súhlas na prijímanie marketingových komunikácií, použijeme vaše osobné údaje na tieto účely. Takéto osobné údaje poskytujete na dobrovoľnom základe a odoslaním osobných údajov súhlasíte s ich používaním spôsobom, ktorý je v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov. Vaše osobné údaje spracovávame v súlade s vašimi požiadavkami. Máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať tým, že sa obrátite na úradníka pre ochranu údajov. Vaše osobné údaje používame na to, aby sme (i) plnili svoje povinnosti poskytovať vám produkty a služby, (ii) umožnili transakcie spracovania platieb (ak sú k dispozícii) a/alebo (iii) vám odosielali obchodné a reklamné informácie na základe vašich preferencií a vášho súhlasu. Ak ste naším zákazníkom a chcete získať viac informácií o druhoch zhromaždených osobných údajov a ich zamýšľanom použití, prečítajte si naše OZNÁMENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV.

 

Informácie získané zo súborov cookie a iných technológií

Naša webová lokalita používa súbory cookie a iné technológie a webové majáky (kde to prichádza do úvahy) na zhromažďovanie informácií o vás (pixlové značky a webové majáky sú tiež známe ako prázdne GIF, akčné značky alebo webové značky). Súbor cookie je malý súbor písmen a čísiel, ktoré ukladáme vo vašom prehliadači alebo na pevnom disku vášho počítača alebo mobilného zariadenia.

Súbory cookie používame:

  • aby sme vás odlíšili od ostatných používateľov našich webových stránok; a
  • aby nám pomohol poskytnúť vám lepšie skúsenosti, keď používate našu webovú stránku a umožňuje nám zlepšiť webové stránky.

 

Súbory cookie sa používajú na zhromažďovanie informácií o:

  • používaní našich webových stránok počas vašej aktuálnej relácie a v priebehu času (vrátane zobrazovaných webových stránok a stiahnutých súborov),
  • vašom operačnom systéme a type prehliadača,
  • vašom poskytovateľovi internetových služieb,
  • vašom názve domény a IP adrese,
  • webových stránkach, ktoré ste navštívili pred našimi webovými stránkami, a
  • odkaze, ktorý používate na opustenie našej webovej stránky.

 

Ak máte obavy mať vo svojom počítači súbory cookie, môžete nastaviť prehliadač, aby odmietol všetky súbory cookie, alebo aby určil, kedy má byť súbor cookie nastavený, čo vám umožní rozhodnúť sa, či ho chcete prijať. Môžete tiež odstrániť súbory cookie z počítača. Nastavenie každého prehliadača je iné. Opisuje sa v ponuke pomocníka prehliadača. Umožní vám vedieť, ako zmeniť svoje voľby vzhľadom na súbory cookie. Máte tiež možnosť kedykoľvek odvolať svoj súhlas s používaním súborov cookie tak, že nakonfigurujete svoj prehliadač tak, ako je to opísané nižšie:

 

Pre program Microsoft Internet Explorer prejdite na položku „Nástroje“, zvoľte položku „Možnosti siete Internet“ a potom „Ochrana osobných údajov“.

 

V prehliadača Firefoxu pre používateľov Mac prejdite na položku „Predvoľby“, vyberte položku „Ochrana osobných údajov“ a potom „Zobraziť súbory cookie“. Pre používateľov systému Windows prejdite na položku „Nástroje“, vyberte možnosť „Možnosti“, potom položku „Ochrana osobných údajov“ a nakoniec položku „Použiť vlastné nastavenia pre históriu“.

 

Ak používate prehliadač Safari, prejdite na položku „Predvoľby“ a potom vyberte položku „Súkromie“.

 

V prípade prehliadača Google Chrome prejdite na „Nástroje“, v časti „Ochrana osobných údajov“ vyberte položku „Možnosti“ („Predvoľby“ v prípade používateľov počítačov Mac), potom položku „Rozšírené“ a nakoniec „Nastavenia obsahu“ v časti „Ochrana osobných údajov“ v dialógovom okne „Nastavenia obsahu“.

 

Ak sa rozhodnete zablokovať alebo odstrániť súbory cookie, niektoré funkcie našich webových stránok nemusia fungovať na optimálnej úrovni. Viac informácií nájdete na stránke www.allaboutcookies.org. 

 

Poskytovať osobných údajov tretím stranám

Nebudeme poskytovať osobné údaje získané od vás tretím stranám na iné účely ako na účely podpory našich operácií a podľa potreby na uľahčenie účelu, na ktorý ste ich poskytli. V niektorých prípadoch môžeme poskytnúť osobné údaje naším pridruženým spoločnostiam, klientom ani poskytovateľom služieb tretích strán, ktorých využívame na poskytovaní služieb v našom mene v súvislosti s prevádzkou našej firmy. Tieto pridružené spoločnosti, klienti alebo poskytovatelia služieb tretích strán použijú vaše osobné údaje iba na splnenie účelov, na ktoré boli zhromaždené osobné údaje. Vaše osobné údaje môžu byť poskytované aj za nasledujúcich okolností: (i) ak to vyžadujú orgány činné v trestnom konaní alebo vládne agentúry alebo iné regulačné účely; a (ii) v súvislosti s vyšetrovaniami alebo iným úsilím na predchádzanie nezákonným činnostiam alebo verejnej bezpečnosti. Môžeme zverejniť a previesť vaše osobné údaje počas zlúčenia alebo pri odpredaji majetku spoločnosti. Žiadame však nadobúdajúcu organizáciu, aby súhlasila s ochranou súkromia vašich osobných údajov v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov.

 

Bezúhonnosť, ochrana a uchovanie vašich osobných údajov

Zatiaľ čo sa snažíme chrániť osobné údaje, nemôžeme zaručiť bezpečnosť žiadnych osobných údajov a napokon nám poskytnete osobné údaje na vlastné riziko. Využívame komerčne primerané úsilie a bezpečnostné postupy na ochranu vašich osobných údajov a na používanie bezpečnostných opatrení určených na ochranu vašich osobných údajov pred prístupom neoprávnených osôb. Niektoré z týchto opatrení zahŕňajú, ale nie sú obmedzené na šifrovanie, firewally a používanie Secure Socket Layers (SSL). Osobné údaje uchovávame počas obdobia potrebného na splnenie účelu, na ktorý boli zhromaždené, ako je to uvedené v týchto zásadách ochrany osobných údajov, pokiaľ dlhšie obdobie uchovávania nie je povolené alebo povolené zákonom.

 

Vaše práva

Poskytneme vám prístup k vašim osobným údajom v súlade s vašimi právnymi nárokmi, aby ste nás mohli poučiť o tom, či opravíme alebo aktualizujeme osobné údaje, ak sú nepresné, alebo vymazanie vašich osobných údajov, ak si ich nemôžeme ponechať z právneho hľadiska, vrátane správy poistných udalostí alebo na legitímne obchodné účely. Môžete tiež požiadať o obmedzenie spracovania vašich osobných údajov. Ak chcete požiadať o kópiu vašich osobných údajov alebo nám poskytnúť pokyny o tom, ako chcete, aby vaše osobné údaje boli opravené, aktualizované alebo obmedzené, pošlite e-mail na DPO. Ak s našou odpoveďou nie ste spokojní, môžete svoje obavy poslať DPO alebo úradu pre ochranu údajov vo vašej krajine pobytu.

 

Odhlásenie sa

V prípade, že ste nám poskytli súhlas s použitím vašich osobných údajov a neskôr sa rozhodnete, že sa chcete odhlásiť z používania vašich osobných údajov, môžete to urobiť tak, že sa obrátite na úradníka pre ochranu údajov.

 

Deti

Vedomie nezhromažďujeme informácie od detí mladších ako 13 rokov (alebo z takejto právne vyžadovanej vyššej vekovej hranice) a nezaoberáme sa našimi webovými stránkami deťom mladším ako 13 rokov (alebo taký právne požadovaný vyšší vek). Rodičom a opatrovníkom odporúčame, aby sa aktívne podieľali na aktivitách a záujmoch svojich detí online. Ak sa dozvieme, že dieťa mladšie ako 13 rokov (alebo právne požadovaný vyšší vek) odovzdalo osobné údaje online bez súhlasu rodičov, podnikneme všetky primerané kroky na odstránenie takýchto informácií z našich databáz a tieto informácie za žiadnych okolností nepoužijeme na akýkoľvek účel (okrem prípadov, keď je to nevyhnutné na ochranu bezpečnosti dieťaťa alebo iných osôb, ako to umožňujú alebo požadujú právne predpisy). Ak sa dozviete o akýchkoľvek osobných údajoch, ktoré sme získali od detí do 13 rokov (alebo takéto právne požadované vyššie vekové hranice), obráťte sa na DPO.

 

Zmeny týchto zásad ochrany osobných údajov

Vyhradzujeme si právo na základe nášho vlastného uváženia vykonať zmeny v týchto zásadách ochrany osobných údajov. Ak dôjde k zmene zásad ochrany osobných údajov, pole „Dátum poslednej revízie“ v hornej časti pravidiel ochrany osobných údajov sa podľa toho aktualizuje. Zmeny v zásadách ochrany osobných údajov nadobúdajú účinnosť po odoslaní a aktualizácii dátumu poslednej revízie. Odporúčame vám pravidelne kontrolovať zásady ochrany osobných údajov, aby ste boli informovaní o akýchkoľvek zmenách.